Podatek od nieruchomości - aktualne orzecznictwo i linia interpretacyjna

Cena:
490.00 PLN (netto)
Kod: 0615/2022ON
On-line, od: 27 stycznia 2023 do: 27 stycznia 2023

Celem szkolenia Podatek od nieruchomości jest szczegółowe omówienie najważniejszych zagadnień związanych z rozliczaniem podatku od nieruchomości. Podczas szkolenia zostaną praktycznie omówione także najnowsze interpretacje indywidualne organów podatkowych i wyroki sądów administracyjnych dotyczące rozliczenia podatku od nieruchomości.

 • Regulacje prawne najważniejsze dla podatku od nieruchomości:
  • ustawa o podatkach i opłatach lokalnych jako podstawowe źródło podatku od nieruchomości,
  • istotne przepisy Kodeksu cywilnego, w tym dotyczące własności sieci, służebności przesyłu, jak również posiadania samoistnego,
  • stosowanie ustawy – Prawo budowlane,
  • przepisy wykonawcze do ustawy – Prawo budowlane a możliwość ich wykorzystania w sporze z organami podatkowymi,
  • regulacje Ordynacji podatkowej istotne z punktu widzenia podatku od nieruchomości,
  • inne akty prawne niezbędne do prawidłowego opodatkowania podatkiem od nieruchomości.
 • Podstawowe pojęcia wyznaczające zakres i wysokość opodatkowania podatkiem od nieruchomości:
  • wpływ ewidencji gruntów i budynków na podatek od nieruchomości,
  • księgi wieczyste a podatek od nieruchomości,
  • możliwość kwestionowania zapisów w ewidencjach w trakcie sporów z organami podatkowymi,
  • Klasyfikacja Środków Trwałych a podatek od nieruchomości,
  • organy podatkowe właściwe dla podatku od nieruchomości,
  • przedawnienie podatku od nieruchomości.
 • Przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości:
  • budynki, w tym również budynki czasowo niewykorzystywane w działalności gospodarczej,
  • pojęcie „przegrody budowlanej” oraz „wyodrębnienia z przestrzeni”
  • różnica w pojęciu „budynku” oraz „budowli”
  • tymczasowe obiekty budowlane m. in. sezonowe namioty, kontenery, baraki, przenośne transformatory itp.,
  • pojęcie budowli i urządzenia budowlanego,
  • transformatory jako obiekty budowlane opodatkowane podatkiem od nieruchomości,
  • urządzenia i maszyny posadowione na fundamentach,
  • opodatkowanie urządzeń technicznych
  • fundamenty, place, place pod śmietnik,
  • sieci energetyczne,
  • przyłącza,
  • drogi,
  • uzbrojenie terenu,
  • zbiorniki,
  • kontenery,
  • wiaty,
  • wolnostojące instalacje.
 • Prawidłowe określenie podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości:
  • zasady określania powierzchni gruntów,
  • powierzchnia użytkowa budynku,
  • dokumentacja istotna w przypadku określania powierzchni budynku,
  • powierzchnia kondygnacji, klatek schodowych,
  • ustalenie podstawy opodatkowania przy budowlach,
  • budowle zamortyzowane a podatek od nieruchomości,
  • modernizacja budowli a obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania.
 • Podatnik podatku od nieruchomości:
  • właściciel jako podatnik podatku od nieruchomości,
  • posiadacz samoistny podatnikiem podatku od nieruchomości,
  • użytkownik wieczysty podatnikiem,
  • posiadacz zależny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
 • Stawki podatku od nieruchomości:
  • zasady ustalania stawki podatku od nieruchomości przez radę gminy,
  • możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości poprzez uchwałę rady gminy,
  • stawki podatku od nieruchomości w przypadku gruntów,
  • stawki podatku od nieruchomości w przypadku budynków,
  • stawka podatku od nieruchomości dotycząca budowli.
 • Rozliczenie podatku od nieruchomości przy najmie i dzierżawie oraz służebności przesyłu:
  • podmiot zobligowany do zapłaty podatku,
  • odpowiedzialność za zaległości podatkowe,
  • najem, dzierżawa nieruchomości gminnych oraz Skarbu Państwa,
  • bezumowne korzystanie z nieruchomości.
 • Rozliczenia podatku przez współwłaścicieli:
  • podmioty zobowiązane do zapłaty podatku,
  • odpowiedzialność za zaległości,
  • rozliczenia między współwłaścicielami.
 • Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości:
  • ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego,
  • wybudowanie nieruchomości a podatek,
  • nabycie nieruchomości a obowiązek podatkowy,
  • sprzedaż nieruchomości,
  • likwidacja obiektu budowlanego a moment wygaśnięcia obowiązku podatkowego,
  • deklaracje w podatku od nieruchomości,
  • terminy zapłaty podatku.
 • Zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe.
 • Ujęcie podatku od nieruchomości w rozliczeniu podatku dochodowego:
  • podatek od nieruchomości jako koszt,
  • rozliczenie podatku od nieruchomości w czasie,
  • zaległość w podatku od nieruchomości a koszty uzyskania przychodów.
 • Zmiany z ostatnich lat w przepisach podatku od nieruchomości, które mają wpływ na rozliczanie podatku:
  • zmiana definicji „obiektu budowlanego” w Prawie budowlanym – możliwość wyłączenia z opodatkowania obiektów niespełniających definicji z Prawa budowlanego,
  • wyłączenia z zakresu opodatkowania z powodów technicznych,
  • skutki nowego zakresu solidarnej odpowiedzialności podatników w przypadku współwłasności obiektów budowlanych oraz nieruchomości,
  • jednolity wzór deklaracji na podatek od nieruchomości,
  • grunty pod infrastrukturą przesyłową.
 • Najnowsze orzecznictwo sądowo-administracyjne oraz interpretacje organów podatkowych dotyczące podatku od nieruchomości.
 • Podatek od nieruchomości w COVID. Możliwe rozwiązania i ulgi dla podatników. Praktyczne rekomendacje.
Nasze szkolenia i warsztaty prowadzą praktycy, dzięki którym pozyskasz wiedzę i umiejętności niezbędne do codziennej pracy

Co zawiera cena:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat
 • Uczestnictwo w szkoleniu

A jeśli wybierzesz formę stacjonarną:

 • Lunch i przerwy kawowe
 • Zajęcia w komfortowej sali.

Szkolenia otwarte

Anna Brzustowska

tel: 690 017 595
e-mail: a.brzustowska@pcdk.pl

Szkolenia zamknięte

Michał Siwiński

tel: 690 017 583
e-mail: m.siwinski@pcdk.pl

Wszystkie nasze szkolenia dofinansowane są z BUR i KFS
Masz pytania o dofinansowanie?

Tel: 22 299 23 23

Masz problem z zapisem, pobierz:

Podatek od nieruchomości - aktualne orzecznictwo i linia interpretacyjna