Zmiany w prawie pracy 2023 – praca zdalna, kontrole trzeźwości, work-life balance, aktualne problemy

Cena:
490.00 PLN (netto)
Kod: 0733/2022ON
On-line, od: 25 stycznia 2023 do: 25 stycznia 2023

Celem szkolenia Zmiany w prawie pracy 2023 – praca zdalna, kontrole trzeźwości, work-life balance, aktualne problemy jest Zapoznanie się z najnowszymi zmianami w prawie pracy; Omówienie praktycznych skutków nowych przepisów z naciskiem na możliwe problemy oraz ich rozwiązania. Po dwóch latach COVID-owego przestoju w zakresie tworzenia nowych przepisów prawa pracy, dobiegają końca prace nad nowelizacją Kodeksu pracy, mającą na celu uregulowanie dwóch spraw, w których od lat oczekiwane jest całościowe ujęcie ich w przepisach – kontroli trzeźwości pracowników oraz pracy zdalnej. Wieloletnie opóźnienie w uregulowaniu tych kwestii w przepisach prowadzi do sporów i niepotrzebnych napięć w miejscach pracy, które teraz powinny się zakończyć, co jednak będzie się wiązać z koniecznością dostosowania do nowych zasad zarówno przepisów zakładowych, jak i praktyki.
Po drugie, w sierpniu 2022 r. upłynął termin na wprowadzenie do krajowego porządku prawnego dyrektyw „work-life balance” oraz w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy. O ile prace nad ustawami wprowadzającymi te dyrektywy są na znacznie wcześniejszym etapie, to pewnym jest, że prędzej czy później nowe przepisy będą musiały się znaleźć w polskich przepisach prawa pracy, komplikując planowanie czasu pracy przez wprowadzenie nowych dni wolnych czy przyznanie nowych uprawnień rodzicom dzieci do lat 8. Specjaliści do spraw kadr również będą musieli zmodyfikować istniejące procesy kadrowe w związku z planowanymi nowymi obowiązkami w zakresie informowania pracowników oraz nowymi uprawnieniami pracowników zatrudnionych w ramach terminowych umów o pracę.
Niezwykle ważne jest więc, aby osoby decyzyjne dysponowały zarówno praktyczna wiedzą z zakresu szeroko pojętej dyscypliny pracy jak i miały świadomość najbardziej aktualnych ram prawnych zarządzania pracownikami.

 • [NOWOŚĆ] PROJEKT NOWELIZACJI KODEKSU PRACY – KONTROLA TRZEŹWOŚCI PRACOWNIKA
  • Jakie obowiązują zasady obecnie w razie podejrzenia, że pracownik znajduje się pod wpływem alkoholu?
  • Kontrole prewencyjne – luka w prawie, teoria i praktyka.
  • Projekt zmian w Kodeksie pracy – wprowadzenie uprawnienia dla pracodawców do prowadzenia kontroli trzeźwości pod kątem alkoholu i innych substancji odurzających
  • Jak poprawnie wdrożyć nowe zasady kontroli trzeźwości?
  • Kontrola prewencyjna a kontrola na skutek uzasadnionego podejrzenia.
  • Kto ma prawo przeprowadzać kontrolę trzeźwości?
  • Czy pracownik będzie mieć prawo odmówić poddaniu się kontroli trzeźwości?
  • Jak ma działać procedura przeprowadzania kontroli – umówienie projektu przepisów wykonawczych.
  • Sposób przeprowadzania badań pod kątem obecności substancji odurzających w organizmie pracownika.
  • Co jeżeli wynik badania będzie pozytywny? Czy trzeźwość oznacza całkowity brak obecności alkoholu we krwi?
  • Jak prowadzić dokumentację badań trzeźwości i jak przetwarzać dane ich dotyczące?
  • Czy kontrola trzeźwości będzie mogła obejmować tylko pracowników czy również osoby zatrudnione na innych podstawach – zleceniobiorców, umowy B2B?
 • [NOWOŚĆ] PROJEKT NOWELIZACJI KODEKSU PRACY W ZAKRESIE PRACY ZDALNEJ:
  • Jak mają działać nowe zasady dotyczące pracy zdalnej (home office)?
  • Telepraca a praca zdalna, praca hybrydowa. Koniec przepisów o COVID-19?
  • Wprowadzanie pracy zdalnej zbiorowo i indywidualnie – jak wprowadzić nowe przepisy w zakładzie? Czy trzeba będzie zmieniać regulamin pracy?
  • Prawo do rezygnacji z pracy zdalnej.
  • Co pracodawca będzie musiał zapewnić pracownikowi zdalnemu?
  • Zasady partycypacji pracodawcy w kosztach utrzymania „domowego biura”. Czy dokładanie się pracodawcy do kosztów energii i internetu będzie wymagane?
  • Praca hybrydowa a nowe uprawnienie do okazjonalnej pracy zdalnej.
  • Czy będzie dopuszczalne wprowadzenie pracy zdalnej przymusowo, czy tylko za zgodą pracownika?
  • Odmowa wykonywania pracy zdalnej.
  • BHP w pracy zdalnej – czy procedury BHP będą się różnić od typowych?
  • Wypadek przy pracy zdalnej.
  • Kto odpowiada za stan i organizację stanowiska pracy zdalnej.
  • Prawo do kontroli pracy zdalnej – czy pracodawca będzie mógł skontrolować pracownika w domu?
  • Praca zdalna jako uprawnienie work-life balance – kiedy pracodawca będzie musiał zaakceptować wniosek pracownika o przejście na pracę zdalną?
  • Dodatkowa dokumentacja pracy zdalnej.
 • [NOWOŚĆ] PROJEKT POLSKIEJ IMPLEMENTACJI DYREKTYWY„WORK-LIFE BALANCE” ORAZ DYREKTYWY W SPRAWIE PRZEJRZYSTYCH I PRZEWIDYWALNYCH WARUNKÓW PRACY
  • Nowe uprawnienia rodziców dzieci do lat 8.
  • Dłuższe urlopy rodzicielskie.
  • Jak mają działać nietransferowalne urlopy rodzicielskie dla każdego z rodziców?
  • Nowy urlop opiekuńczy.
  • Zwolnienie od pracy w razie wystąpienia siły wyższej.
  • Prawo do wnioskowania o elastyczną organizację pracy dla rodziców.
  • Dodatkowa ochrona rodziców przed dyskryminacją i NOWE PRZEPISY KARNE.
  • Nowe przepisy karne
  • Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy względem pracownika -- konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji.
  • Prawo do wnioskowania o stabilniejsze warunki pracy.
 • [NOWOŚĆ] USTAWA O OBRONIE OJCZYZNY – ZASADY PRAWIDŁOWEGO POSTĘPOWANIA Z PRACOWNIKAMI-ŻOŁNIERZAMI
  • Jakie szczególne uprawnienia przysługują pracownikowi-żołnierzowi?
  • Co jeżeli pracownik-żołnierz zostanie wezwany przez organy wojskowe?
  • Szczególna ochrona stosunku pracy pracownika-żołnierza
 • CZAS PRACY – stare przepisy w nowych realiach.
  • Czas pracy z formułą pracy zdalnej – jak wykonywanie pracy zdalnej ma się do kodeksowych zasad zliczania i rozliczania czasu pracy?
  • W jaki sposób przestrzegać odpoczynku dobowego i tygodniowego przy pracy
  • Zasady powierzania pracownikom pracy w niedziele, święta i w soboty (inne dni wolne z tytułu 5 dniowego tygodnia pracy):
  • Kiedy należy wyznaczyć inny dzień wolny, a kiedy może zapłacić za przepracowany czas?
  • Czas pracy kadry kierowniczej.
  • Czym różni się polecenie pracy w niedzielę i święto od pracy w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy?
  • Co jeżeli ewidencja czasu pracy nie jest prowadzona lub jest prowadzona niedokładnie?
Nasze szkolenia i warsztaty prowadzą praktycy, dzięki którym pozyskasz wiedzę i umiejętności niezbędne do codziennej pracy

Co zawiera cena:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat
 • Uczestnictwo w szkoleniu

A jeśli wybierzesz formę stacjonarną:

 • Lunch i przerwy kawowe
 • Zajęcia w komfortowej sali.

Szkolenia otwarte

Anna Brzustowska

tel: 690 017 595
e-mail: a.brzustowska@pcdk.pl

Szkolenia zamknięte

Michał Siwiński

tel: 690 017 583
e-mail: m.siwinski@pcdk.pl

Wszystkie nasze szkolenia dofinansowane są z BUR i KFS
Masz pytania o dofinansowanie?

Tel: 22 299 23 23

Masz problem z zapisem, pobierz:

Zmiany w prawie pracy 2023 – praca zdalna, kontrole trzeźwości, work-life balance, aktualne problemy