wtorek, 16 listopad 2021 18:07

Z cyklu: Radca Prawny odpowiada. Likwidacja spółki a podział jej majątku

Czy wspólnik spółki jawnej, który otrzymał dopłatę w związku z nierównym podziałem majątku likwidowanej spółki, musi zapłacić podatek dochodowy?

Z cyklu: Radca Prawny odpowiada. Likwidacja spółki a podział jej majątku

faktura elektronicznaSpółka jawna nie posiada osobowości prawnej, nie jest zatem podatnikiem podatków dochodowych, a dochody tej spółki nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników spółki jawnej.

Zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „PIT”) do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki. Natomiast zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b PIT do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną - jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

W sytuacji, w której jeden ze wspólników spółki jawnej w wyniku jej likwidacji otrzyma na własność składniki majątku tej spółki oraz na mocy porozumienia zostanie zobowiązany do dokonania spłaty na rzecz drugiego wspólnika nie będzie on zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych na moment nabycia powyżej wskazanych składników majątku.

Jednakże, otrzymana przez drugiego wspólnika dopłata (spłata) podlega opodatkowaniu tym podatkiem na mocy art. 10 ust. 1 pkt 3 PIT, tj. będzie traktowana jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Wspólnik otrzymujący spłatę, otrzyma bowiem środki pieniężne nie od spółki w wyniku jej rozwiązania, ale w drodze odrębnej czynności prawnej, skutkującej otrzymaniem powyżej wskazanej spłaty.

Powyższe potwierdza interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 7 maja 2021 r., 0115-KDIT3.4011.103.2021.4.AW zgodnie z którą „(…) należy uznać, że uzyskanie spłaty w zw. z nierównym przekazaniem majątku rozwiązanej spółki osobowej wspólnikowi jest czynnością prawną mającą charakter odpłatnego zbycia.

Żaden przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wyłącza z kategorii przychodów, ani nie zwalnia z opodatkowania tym podatkiem tego typu przysporzenia majątkowego. Z uwagi na to, że przyczyną (źródłem) tej spłaty jest wcześniejsze funkcjonowanie wspólników w spółce jawnej, następnie jej rozwiązanie i przekazanie majątku spółki tylko jednemu ze wspólników – przychód uzyskany z tej spłaty odpłatnego zbycia) powinien zostać zakwalifikowany do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. do pozarolniczej działalności gospodarczej.”

Aleksandra Jiménez

Aleksandra Jiménez

Radca prawny, doradca podatkowy. Ukończyła dwa kierunki studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, uzyskując tytuł magistra prawa oraz magistra administracji. Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, a następnie zdała egzamin zawodowy, uzyskując tytuł radcy prawnego. W praktyce zawodowej specjalizuje się w prawie gospodarczym oraz podatkowym. Autorka licznych wystąpień konferencyjnych o tematyce prawno-podatkowej. Biegle posługuje się językiem angielskim oraz hiszpańskim, +48 794-177-368, www.prawnikkrakow.com.