Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce 2022 dla sektora publicznego

Cena:
460.00 PLN (netto)
Kod: 0368/2022ON
On-line, od: 11 sierpnia 2022 do: 11 sierpnia 2022

Rok 2022 niewątpliwie obfituje w zmiany w prawie dotyczące zatrudniania cudzoziemców. Do tej pory, największe zmiany wynikają z reakcji władz Polski na napływ obywateli Ukrainy uciekających stamtąd przed działaniami wojennymi. Oprócz tego, po prawie dwóch latach odkładania reform w związku z COVID-19, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przedstawicieli rządu, przepisy prawa imigracyjnego są sukcesywnie reformowane z założeniem usprawnienia procedur, ograniczenia opóźnień w procedowaniu wniosków oraz eliminacji tych elementów procedury, które nie spełniają zakładanej funkcji. Jedna taka reforma już weszła w życie 29 stycznia 2022 r., zauważalnie usprawniając przepisy dotyczące zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, a także upraszczając zatrudnienie w ramach oświadczeń. Kolejna reforma planowana jest na III kwartał 2022 r., tym razem w zakresie zezwoleń na pracę i prawdopodobnej eliminacji testu rynku pracy.
Bezprecedensowa sytuacja w której znalazła się cała Europa w związku z napaścią Rosji na Ukrainę, doprowadziła do zastosowania niespotykanych wcześniej rozwiązań, będących reakcją na szybki napływ dużej liczby mieszkańców Ukrainy. Po raz pierwszy zastosowano procedurę ogólnounijnej ochrony tymczasowej i uchwalono specjalną ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy, która ma doprecyzować zasady korzystania z ochrony czasowej. M.in. przyznano obywatelom Ukrainy i ich małżonkom prawo do pobytu w Polsce przez 18 miesięcy wraz z prawem do pracy, prawo do różnorakich świadczeń i opieki zdrowotnej. Nowe przepisy, pomimo ogólnego założenia minimalizacji obciążeń administracyjnych, generują jednak kolejne problemy i niejasności, które wymagają interpretacji i doprecyzowania. Podejmowane są kolejne próby naprawiania zauważonych problemów w ramach kolejnych nowelizacji przepisów, co z kolei tworzy kolejne trudności i niejasności.
Podczas szkolenia omówiona będzie również duża nowelizacja przepisów prawa imigracyjnego, która weszła w życie 29 stycznia 2022 r. Duże zmiany dotknęły procedurę oświadczeniową, uzyskiwania zezwoleń na pobyt czasowy jak również pojawiły się nowe możliwości w zakresie modyfikacji warunków pracy cudzoziemców. Pracodawcy otrzymali możliwość „przejmowania” pracowników posiadających zezwolenia na pobyt i pracę w innych firmach. Ponadto wprowadzona zostanie nowa procedura uzyskiwania zezwoleń na pobyt czasowy – bez wskazywania pracodawcy. W takim przypadku firma zainteresowana zatrudnieniem danej osoby może „dopisać” się do takiego zezwolenia później.
Nacisk położony jest na analizę poszczególnych elementów systemu prawa imigracyjnego w taki sposób, aby po odbyciu szkolenia uczestnicy dysponowali narzędziami pozwalającymi im prawidłowo oceniać możliwość legalnego zatrudnienia cudzoziemców w różnych sytuacjach spotykanych w praktyce. Omówione zostaną najczęściej zadawane pytania, które padają ze strony pracodawców i samych cudzoziemców odnośnie nowych przepisów.

 • [NOWOŚĆ] Rządowy projekt nowej ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców – realizacja krajowego planu odbudowy (KPO)
  • Rewolucja czy ewolucja zasad zatrudniania cudzoziemców?
  • Dalsze zmiany w zakresie oświadczeń.
  • Digitalizacja procedur.
  • Likwidacja przesłanki testu rynku pracy – zezwolenia na pracę bez informacji starosty.
 • [PROJEKT ZMIAN] Inwazja Rosji na Ukrainę –„specustawa” z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy
  • [NOWOŚĆ] Projekt zmian w zakresie stosowania powiadomień o podjęciu pracy – wskazywanie czasu pracy w powiadomieniu – NOWE RYZYKA DLA PRACODAWCÓW
  • Co to jest PESEL UKR i jakie to ma znaczenie?
  • Kto może korzystać ze specjalnych rozwiązań?
  • Czy obejmują one każdego obywatela Ukrainy?
  • Co jeżeli ktoś dostał się do Polski tranzytem przez inne państwo członkowskie UE?
  • Jak działa legalizacja pracy osób objętych ochroną czasową?
  • Co jeżeli ktoś znalazł się w Polsce bez żadnych dokumentów albo są one niepełne?
  • Nowe zezwolenia na pobyt czasowy.
 • Reforma zezwoleń na pobyt i oświadczeń z dnia 29 stycznia 2022 r.
  • Czy przyniosły realną poprawę sprawności prowadzenia postępowań?
  • Nowe ułatwienia dla cudzoziemców – możliwość zmiany zezwoleń na pobyt i pracę.
  • Oświadczenia na 24 miesiące
 • Możliwości wykorzystania przepisów o COVID-19 w 2022 r. po odwołaniu stanu epidemii.
 • Legalizacja pobytu cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce
  • Jakie rodzaje wiz pozwalają na pracę w Polsce i jak je uzyskać?
  • Jak korzystać z ruchu bezwizowego?
  • Korzystanie z ruchu bezwizowego po pobycie na podstawie wizy krajowej, zezwoleń na pobyt
  • Zezwolenia na pobyt czasowy – najpopularniejsze karty pobytu
  • Czy adnotacja "dostęp do rynku pracy" na karcie pobytu pozwala na legalne zatrudnienie cudzoziemca?'
  • Kłopotliwy "stempel" – czy cudzoziemiec oczekujący na decyzję w sprawie zezwolenia na pobyt ma zawsze gwarantowaną legalność zatrudnienia?
 • Uproszczona legalizacja pracy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy – oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi
  • Czy oświadczenia mogą być wykorzystane przy delegowaniu do Polski z zagranicy?
  • Na czym polegają ułatwienia względem legalizacji pracy obywateli innych państw?
  • Kontynuowanie legalnego zatrudnienia po końcu ważności oświadczenia – co po oświadczeniu?
  • Zwolnienie z konieczności rejestrowania nowego oświadczenia
 • Wybrane przypadki nie wymagające dodatkowej legalizacji pracy
  • Obywatele UE, EOG i innych Państw korzystający ze swobody przepływu osób
  • Zwolnienia wynikające z rozporządzenia w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
  • Studenci studiujący w Polsce – czy każdy student jest zwolniony?
 • Klasyczne zezwolenia na pracę (typu A, B, C, D, E) – zatrudnianie obywateli wszystkich państw świata
 • Jak legalnie przejąć cudzoziemca od innego pracodawcy? Jakie błędy można popełnić?
 • Skutki zatrudnienia cudzoziemców przebywającym na terytorium Polski nielegalnie
  • Jakie kary grożą w przypadku nielegalnego zatrudniania cudzoziemców?
  • Czy cudzoziemiec ponosi konsekwencje bycia nielegalnie zatrudnionym?
  • Czy ukaranie prezesa spółki za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców może skutkować konsekwencjami dla spółki?
  • Kto ma prawo kontrolować legalność zatrudnienia cudzoziemców i jakie ma uprawnienia? Omówienie przykładowych protokołów kontroli.
 • Case study
Nasze szkolenia i warsztaty prowadzą praktycy, dzięki którym pozyskasz wiedzę i umiejętności niezbędne do codziennej pracy

Co zawiera cena:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat
 • Uczestnictwo w szkoleniu

A jeśli wybierzesz formę stacjonarną:

 • Lunch i przerwy kawowe
 • Zajęcia w komfortowej sali.

Szkolenia otwarte

Marcin Sadkowski

tel: 690 017 860
e-mail: m.sadkowski@pcdk.pl

Szkolenia zamknięte

Michał Siwiński

tel: 690 017 583
e-mail: m.siwinski@pcdk.pl

Wszystkie nasze szkolenia dofinansowane są z BUR i KFS
Masz pytania o dofinansowanie?

Tel: 22 299 23 23

Masz problem z zapisem, pobierz:

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce 2022 dla sektora publicznego