piątek, 19 maj 2023 07:15

Zalety i wady pracy zdalnej z punktu widzenia pracodawców

Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadziła do porządku prawnego instytucję pracy zdalnej, nadając wreszcie tej formie organizacji pracy formalne ramy. Sprawdzianem dla tego trybu świadczenia pracy była pandemia Covid-19. Pokazała, że praca zdalna niekiedy była jedyną możliwością zapewnienia ciągłości pracy czy wręcz funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach pandemii.

Obraz autorstwa Freepik Obraz autorstwa Freepik

Zmiany w prawie pracyPraca zdalna jako norma

Niektóre przedsiębiorstwa odeszły w ogóle od świadczenia pracy w formie stacjonarnej, stawiając tym samym na pełną elastyczność zatrudnienia i czyniąc pracę zdalną standardową formą organizacji pracy.

Praca zdalna, jak każda forma wykonywania pracy, ma z punktu widzenia pracodawców nie tylko zalety, ale również wady. I tylko dokonanie bilansu zysków i strat, uwzględniającego cele i potrzeby organizacji, wskaże, który z trybów świadczenia pracy przyniesie bardziej efektywną realizację celów i optymalizację procesu pracy.

Zalety pracy zdalnej

Z punktu widzenia pracodawców do zalet pracy zdalnej należy m. in.:

 • zmniejszenie kosztów funkcjonowania organizacji – wykonywanie przez pracowników pracy poza siedzibą pracodawcy pozwala na rezygnację z wynajmu powierzchni biurowych dla wszystkich pracowników i ponoszenia związanych z tym kosztów, np. sprzątania, ochrony, zakupu wyposażenia biurowego,
 • zachowanie ciągłości działalności – wystąpienie zdarzeń, np. pandemia, awaria prądu, zmiana siedziby, nie powodują przerwy w procesie pracy i organizacja zachowuje ciągłość działania,
 • dostęp do kandydatów spoza miejsca siedziby pracodawcy – możliwość wykonywania pracy zdalnej z dowolnego miejsca pozwala na rozszerzenie terytorium pozyskiwania kandydatów do pracy, np. kandydatów o wąskich specjalizacjach; pozwala też na świadczenie pracy np. przez osoby niepełnosprawne,
 • ograniczenie absencji pracowników – ta forma organizacji pracy pozwala na jej świadczenie przez pracowników znajdujących się w szczególnej sytuacji, np. choroba własna lub dziecka,
 • elastyczna forma pracy jako benefit – taka forma świadczenia pracy zwiększa wartość i atrakcyjność pracodawcy na rynku pracy, wychodzi bowiem naprzeciw potrzebom pracowników, np. korzystającym z urlopów związanych z rodzicielstwem, to z kolei przekłada się na mniejszą rotację pracowników,
 • większa efektywność pracy - pracownicy nie tracą czasu na dojazdy do i z pracy; warunki w miejscu wykonywania pracy pozwalają większości pracowników na skupieniu się na zadaniach.

Wady pracy zdalnej

Z punktu widzenia pracodawców do wad pracy zdalnej należy m. in.

 • brak pełnej kontroli nad pracownikami – brak bezpośredniego kontaktu z pracownikiem powoduje, że kontrola wykonywania przez niego zadań w formie pracy zdalnej jest mocno ograniczona; to z kolei może wiązać się z przeszkodami w rozliczeniu efektywności pracy i jego czasu pracy,
 • trudności z synchronizacją pracowników – problem stanowić może nadzór i synchronizacja pracy w zespołach, których członkowie pracują w różnych strefach czasowych;
 • komunikacja pośrednia – pośredni kontakt z pracownikiem utrudnia udzielenie wsparcia w razie potrzeby albo wydłuża czas na jego udzielenia; często też brak kontaktu bezpośredniego uniemożliwia identyfikacje problemów z jakimi może borykać się pracownik w pracy,
 • trudne budowanie kultury organizacyjnej – praca zdalna uniemożliwia integrację i budowanie więzi pomiędzy pracownikami, to przekłada się na trudności w tworzeniu dobrej atmosfery w miejscu pracy;
 • mniejsza efektywność – pracownicy preferujący pracę w siedzibie będą mniej efektywni wykonując zadania w formie pracy zdalnej,
 • mniejsza ochrona danych osobowych i tajemnicy przedsiębiorstwa – ochrona danych osobowych i tajemnicy przedsiębiorstwa w warunkach pracy zdalnej narażone są na większe ryzyko naruszenia, choćby z powodu przebywania w świadczenia przez pracownika pracy zdalnej osób trzecich, np. innych domowników;
 • nadużycia pracowników – praca zdalna może utrudniać przestrzeganie przez pracowników np. zasada BHP albo zachęcać do załatwiania w czasie pracy prywatnych spraw.

strzalka

Poznaj najbliższe szkolenia z prawa pracy

Katarzyna Pałucka

Katarzyna Pałucka

Prawnik, specjalista w zakresie HR. Ukończyła studia wyższe na kierunku prawo, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; swoje wykształcenie uzupełniła na studiach podyplomowych z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Od kilkunastu lat związana jest z administracją samorządową; główny obszar jej aktywności zawodowej to prawo pracy, w szczególności prawo pracy w jednostkach samorządu terytorialnego. Powołana do pełnienia funkcji ławnika na kadencję 2020 – 2023 w Izbie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieście w Łodzi. Od roku współtworzy blog HRhelper.pl, głównie poprzez tworzenie artykułów i informacji z zakresu szeroko pojętych kadr.