Kadry i płace

Uprawnienia pracowników niepełnosprawnych regulują przepisy Kodeksu pracy oraz ustawy…
Projektowane zmiany do Kodeksu pracy mają na celu dostosowanie…
Zgodnie z art. 39 Kodeksu pracy, pracownik, któremu brakuje…
Wolontariat, od łacińskiego słowa voluntarius, oznacza dobrowolne, bezpłatne i…
Pracownikowi, którego stosunek pracy ustał w powiązaniu z przejściem…
Słowo „komunikacja” pochodzi z łacińskiego słowa "communis" i co…
Rolą związków zawodowych powołanych i działających w zakładzie pracy…
Kodeks pracy dopuszcza możliwość zatrudniania osób młodocianych, warunkując takie…
W XXI poświęca się więcej uwagi zagadnieniu zaufania w…
Zgodnie z Kodeksem pracy, z wynagrodzenia za pracę pracodawca…
Kodeks pracy nie zabrania pracodawcom nawiązać stosunek pracy z…
Zasady przyznawania i wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego określone zostały…
W pewnych sytuacjach przepisy prawa ograniczają swobodę pracodawcy w…
Ostatnie lata dość wyraźnie pokazują, że mentoring staje się…
Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy…
W praktyce dość często zdarza się, iż pracownik, który…